Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Trần Cao Vân

Xã Trà Giác - Bắc Trà My - Quảng Nam
0968082525
vuvung178@gmail.com